درمان ریشه یا اندودانتیکستمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |