أصول کلی آماده سازی دندان در درمان ریشهزمان برگزاری
9 تا 10
زمان شروع
1402/11/1
طول دوره
60 دقیقه
شرکت کنندگان
--
مدرس
دکتر حسین میرهادی و دکتر علی حایری

0
0
397

1- اشنایی با آناتومی و لند مارکهای تهیه حفره دسترسی
2- اصول آماده سازی کانال ریشه و شکل کانال پس از آماده سازی

هزینه دوره: اختصاصی اعضای آکادمی نیک طب
 تمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |