بیماری های سیستمیکزمان برگزاری
10:30 تا 11:30
زمان شروع
1402/10/30
طول دوره
60 دقیقه
شرکت کنندگان
--
مدرس
دکتر حسین میرهادی و دکتر علی حایری

0
0
574

آشنایی با بیماریهای سیستمیک
روشهای برخورد با بیماریهای سیستمیک در درمان ریشهتمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |