روشهای کنترل دردزمان برگزاری
8 تا 10
زمان شروع
1402/10/30
طول دوره
120 دقیقه
شرکت کنندگان
--
مدرس
دکتر حسین میرهادی و دکتر علی حایری

0
0
642

  • اشنایی با روشهای بی حسی
  • آشنایی با داروهای مختلف
  • کارایی هر یک از داروها در درمان ریشهتمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |