منتورینگ

منتورینگ در واقع فرآیندی است که در آن یک فرد متخصص و با تجربه، مسئولیت هدایت یک فرد با تجربه کمتر را برعهده می گیرد. فرد هدایت گر یا منتور (Mentor) و فرد هدایت شونده به عنوان منتی (Mentee) شناخته می شود. در فراینده متنورشیپ، منتور یا هدایت گر می کوشد با راهنمايي مهارت آموز یا آموزش بخشي از كار جديد به افراد تازه وارد به جهت هر چه ماهرتر كردن آنها اقدام کند. منتی یا هدایت شونده با گوش دادن و عمل کردن به دستورالعمل های منتور شرایط ارتقا و توسعه شغلی، رشد حرفه ای و رضایتمندی خویش را فراهم می آورد.

تمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |

واتس آپ